Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

14/09/2022

Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng là những văn bản nào? 

Với số lượng văn bản pháp luật, nghị định, thông tư đã được ban hành từ lâu, mọi người sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm văn bản liên quan tới vấn đề mình đang cần tim hiểu.

Và nhà nước ban hành các văn bản theo hệ thống để dễ dàng quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mỗi lĩnh vực sẽ có một hệ thống văn bản pháp luật riêng trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực đó tùy thuộc theo định hướng phát triển của từng thời kỳ.

Vì vậy trong bài viết này An Minh cung cấp cho bạn đọc sơ đồ tổng hợp và tóm tắt nội dung hệ thống các văn bản pháp luật liên quan tới thuế giá trị gia tăng.

(*) Click vào số hiệu văn bản để xem chi tiết 

Loại văn bản Số hiệu VB Ngày hiệu lực Nội dung cơ bản Tình trạng
Luật 13/2008/QH12 01/01/2009 Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Hết hiệu lực 1 phần do được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 
31/2013/QH13 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Hết hiệu lực 1 phần do được sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại Luật số 106/2016/QH13 
71/2014/QH13 01/01/2015 Bãi bỏ Khoản 3 Điều 7 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13  Còn hiệu lực
106/2016/QH13 01/07/2016 Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12  Còn hiệu lực
Nghị định 209/2013/NĐ-CP 01/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13  Còn hiệu lực
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP  Còn hiệu lực
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định91/2014/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Còn hiệu lực
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP  Còn hiệu lực
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và nghị định số 12/2015/NĐ-CP   Còn hiệu lực
Thông tư 219/2013/TT-BTC 01/01/2014 Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP  Còn hiệu lực
25/2018/TT-BTC 01/05/2018 Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC Còn hiệu lực
173/2016/TT-BTC 15/12/2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC của BTC. Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) Còn hiệu lực
130/2016/TT-BTC 01/07/2016 Hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 1)  Còn hiệu lực
99/2016/TT-BTC 13/08/2016 Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Còn hiệu lực
26/2015/TT-BTC 01/01/2015 Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP  Còn hiệu lực
193/2015/TT-BTC 10/01/2016 Sửa đổi bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và nghị định 209/2013/NĐ-CP Còn hiệu lực
151/2014/TT-BTC 15/11/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP (Chương II)  Còn hiệu lực
119/2014/TT-BTC 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2013/TT-BTC (Điều 3)  Còn hiệu lực
141/2013/TT-BTC 30/11/2013 Hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP Còn hiệu lực