BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2022

01/12/2022

BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2022 bao gồm việc cập nhật sửa đổi các văn bản pháp luật, chính sách mới như sau:

               THÔNG TƯ SỐ 67/2022/TT-BTC

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

Trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ khi trích lập Quỹ theo quy định mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì:

 

             NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2022/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP thay thế mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn nhằm sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 30/10/2022. Theo đó, thay thế mẫu Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn mẫu số 04-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP bằng Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP .

Nghị định 91/2022/NĐ-CP còn bổ sung mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp (Mẫu số 01/GTC).

Ngoài ra, Nghị định 91/2022/NĐ-CP còn bổ sung quy định kết thúc thời hạn sau đây:

Tham khảo thêm : Hạn nộp tờ khai các loại năm 2022

 

             Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam từ ngày 01/12/2022

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK) Việt Nam có hiệu từ ngày 01/12/2022 và thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC gồm 02 Phụ lục:

Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam được sử dụng để:

            Ba nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt: