Hộ, cá nhân kinh doanh thành lập mới phải áp dụng HĐĐT?

17/06/2022

Hộ, cá nhân kinh doanh thành lập mới phải áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)? Từ ngày 01/7/2022 trở đi doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác phải sử dụng hóa đơn điện tử nhưng trong một số trường hợp phải sử dụng trước thời điểm này.

Vậy, trường hợp nào cơ sở kinh doanh thành lập mới phải áp dụng hóa đơn điện tử? 

* Trường hợp có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022 nếu có thông báo của cơ quan thuế và cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử thì áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022 theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Nội dung này cũng được tiếp tục khẳng định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC như sau:

“Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, Thông tư số 68/2019/TT-BTC và Thông tư này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.”.

* Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tóm lại, hộ, cá nhân kinh doanh thành lập mới phải áp dụng HĐĐT nếu có thông báo của cơ quan thuế và có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nói cách khác, trường hợp này sẽ áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022.